Algemene voorwaarden

 

Artikel 01 – Partijen

De overeenkomst wordt opgemaakt tussen:
1. Enerzijds, Bar bon,  te Reibroekstraat 33, 9940 Evergem en geregistreerd onder BE 0713504779. Bereikbaar via +32 487578078 of info@barbon.be

Reservaties, offertes en overeenkomsten worden steeds geacht met Bar bon Evergem te zijn aangegaan

 1. Anderzijds, De Klant, hierna KLANT, namelijk de natuurlijke of rechtspersoon die de reservaties, offertes en overeenkomsten ondertekent of in wiens naam ze worden ondertekend. Een offerte of bestelling die wordt bevestigd per e-mail, wordt beschouwd als zijnde ondertekend.

Artikel 02 – Aanvaarding algemene voorwaarden & Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bar bon Evergem en KLANT gesloten, evenals op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Bar bon Evergem  en de klant, inclusief bestellingen en offertes. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn alleen aan Bar bon Evergem tegenstelbaar indien ze door Bar bon Evergem schriftelijk per mail worden bevestigd. De onderhavige algemene voorwaarden hebben in elk geval voorrang op deze van de KLANT. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zowel indien de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de geleverde goederen of diensten verwerft of gebruikt, als tussen ondernemingen, bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen of het verstrekken van diensten in het kader van een (geheel of gedeeltelijke) zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit. Het feit dat de klant de algemene voorwaarden van Bar bon Evergem  niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing. De klant kan desgewenst op zijn schriftelijk verzoek per mail een vertaling bekomen.

Artikel 03 – Offertes, bestellingen, Overeenkomsten & min. aantal personen

 1. De offertes dewelke door Bar bon Evergem  worden opgesteld zijn steeds vrijblijvend en kunnen op geen enkel ogenblik verbintenissen tegenover Bar bon Evergem voortbrengen. Ook de prijzen van de aangeboden formules zijn louter informatief en kunnen nooit een aanvaarding van een aanbod uitmaken, noch een verbintenis inhouden.
  Behoudens expliciete toestemming van Bar bon Evergem ontstaat de overeenkomst, met de daarin vervatte rechten en plichten, pas op het ogenblik van de definitieve ondertekening van het contract door beide partijen; dan wel na een schriftelijke bevestiging per mail van de definitieve opdracht en tegenbevestiging hiervan per mail door beide partijen.
  Indien een voorschot dient te worden betaald zal de overeenkomst pas ontstaan na de volledige betaling van het betreffende voorschot. Elke bestelling door de klant overgemaakt, verbindt wel de klant, dochBar bon Evergem  is slechts gehouden na schriftelijke aanvaarding per mail van de bestelling door Bar bon Evergem . Elke wijziging in de bestelling valt steeds ten laste van de klant. Bar bon Evergem  kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor materiële vergissingen in haar offertes.
 2. Bar bon Evergem  houdt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden te wijzigen voor de definitieve ondertekening van de overeenkomst. Zij zal de klant tijdig op de hoogte brengen van de aangepaste voorwaarden. Deze laatste behoudt op dat moment het recht om kosteloos van het sluiten van de overeenkomst af te zien. De wijziging van deze voorwaarden kan ingegeven zijn door de hoogte van het totale bedrag, eventuele risico’s en de solvabiliteit van de klant. De toepassing hiervan geschiedt zonder enige verantwoording noch bewijsvoering.
 3. Door het gebruik van verse producten kan het voorkomen dat sommige grondstoffen niet voorradig zijn (o.w.v. seizoen, aanvoer, marktaanbod, enz). Deze zullen vervangen worden door gelijkwaardige producten van dezelfde kwaliteit en prijs.
 4. Afspraken met het personeel van bar bon Evergem zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk via mail en door de daartoe bevoegde personen voor Bar bon Evergem zijn bevestigd.
 5. We hanteren een minimum en maximum aantal personen:
 • Happy flower room: min. 6 volwassenen tot 15 personen (incl. kinderen)
 • Workshops in Bar bon op openingsuren: min 6 volwassenen tot max 10 personen
 • Workshops in Bar bon op aangegeven dagen: min 10 volwassenen tot max personen te bespreken
 • Café privé in Bar bon: min 20 volwassenen tot max 50 personen
 • Feesten of evenementen: min 50 volwassenen tot max 90 personen
 • Aanzien als volwassenen: vanaf 13 jaar
 • Aanzien als kinderen: vanaf 3 jaar t.e.m. 12 jaar

Artikel 04 – Prijzen

 1. Elke offerte/overeenkomst wordt steeds opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens inzake locatie, tijdsindeling en aantal gasten (zie artikel 3.5). De prijs zal herberekend worden indien zich hier wijzigingen in voordoen. (zie artikel 9: Definitief aantal personen). Indien na het sluiten van de overeenkomst door de klant wijzigingen worden aangebracht aan de in de overeenkomst overeengekomen gegevens inzake locatie, tijdsindeling, aantal gasten, benodigdheden… en eender welk ander gegeven, zullen deze wijzigingen mogelijks een verhoging van de in de overeenkomst afgesproken prijs met zich meebrengen. De overeengekomen prijs blijft de minimumprijs. Tevens zal een verhoging van de in de overeengekomen overeengekomen prijs worden toegepast wanneer de klant foutieve inlichtingen heeft verstrekt aan Bar bon Evergem , o.a. Meer personen, extra consumptie, …
 2. De prijzen vermeldt op de prijslijsten, offertes en overeenkomsten zijn, tenzij anders vermeld en behoudens voor particuliere consumenten, steeds exclusief BTW. Volgende BTW percentages worden toegepast: 12 % op food, 21 % op drank, 21% op diensten, accommodatie en meubilair. Logistieke en andere benodigdheden, zoals o.a. borden, glazen, bestek, stoelen, tafels en tafeldecoratie zijn inbegrepen in de overeengekomen prijs, behoudens anders vermeld.
 3. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling in de overeenkomst wordt drank en voeding uitsluitend geleverd door Bar bon Evergem .Het is, tenzij schriftelijk overeengekomen, niet toegelaten eigen drank en voeding te nuttigen gedurende het evenement georganiseerd bij Bar bon Evergem , noch is het toegelaten beroep te doen op eigen cateringdiensten.
 4. Prijzen van opdrachten blijven 3 maanden na bevestiging van de opdracht door de klant geldig. Nadien heeft Bar bon Evergem eventueel het recht om deze aan te passen aan de prijzen die op dat ogenblik van kracht zijn en dit na onvoorziene prijsstijgingen van voedingswaren en/of dranken, of bijkomende taksen en/of de uurlonen in de horeca. Deze aanpassingen zullen desgevallend gebeuren op basis van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig volgende formule: Basisofferteprijs x nieuw indexcijfer / aanvangsindexcijfer. Het aanvangsindexcijfer is dit van de maand voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst.
 5. Indien vóór de datum van het evenement de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast.

Artikel 05 – Opties & Reservaties

Bij aanvraag van een offerte, kan de klant een optie verkrijgen. Deze optie is vrijblijvend en gegarandeerd gedurende 2 weken na het versturen van de offerte. Wanneer de klant zich akkoord verklaart met de offerte, is hij, tenzij anders overeengekomen, gehouden als bevestiging een voorschot te betalen, zoals bepaald in artikel 6: Voorschot. Pas nadat Bar bon Evergem het voorschot ontvangen heeft, evenals een schriftelijke tegenbevestiging per mail heeft gedaan, is de reservatie definitief aanvaard door Bar bon Evergem .

Artikel 06 – Voorschot en service

 1. De betaling van het voorschot door de klant geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden.
 2. Workshops : het voorschot bedraagt 50% van het overeengekomen bedrag. Dit is het effectieve bedrag van de formule, vermenigvuldigd met het aantal volwassenen, btw-percentage inclusief.
 3. Café privé : het voorschot bedraagt €250 voor reservatie datum en €250 bevestiging aantal personen (>1 week voor aanvang evenement). Buffetvorm. Opkuis inclusief .Bediening zaal €125
 4. Feesten en evenementen: het voorschot bedraagt 50% van het overeengekomen bedrag. Dit is het effectieve bedrag van de formule, vermenigvuldigd met het aantal volwassenen, btw - percentage inclusief. Voor de opkuis wordt €85 aangerekend. Bediening zaal €250.
 5. WAARBORG: Bij feesten en evenementen wordt een waarborg van €2500 gevraagd. Dit wordt 2-5 dagen na het evenement teruggestort na de oplevering van de zaal. (na de opkuis). Voor het feest wordt de zaal op video vastgelegd.
 6. Flower room: tenzij anders overeengekomen wordt voor reservaties geen voorschot gevraagd.
 7. De betaling van het voorschot dient te gebeuren  per overschrijving o.b.v. de voorschotfactuur verstuurd door Bar bon Evergem op rekening van Bar bon Evergem, Reibroekstraat 33, 9940 Evergem, met rekeningnummer BE33737048965946 en met vermelding van voorschot event (datum) en naam klant waarop offerte werd opgemaakt. Of o.b.v. de voorschotfactuur verstuurd .

Artikel 07 – Annulering of opzegging van een bestelling of reservatie

 1. Annulering van de bestelling is enkel schriftelijk mogelijk via mail (met ontvangstbevestiging van Bar bon Evergem)
 2. In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de klant, is de klant een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding aan Bar bon Evergem  verschuldigd. Hiervoor hanteren we volgende regels, vanaf datum van bevestiging van de offerte:
 • >1 week: geen extra kosten
 • tussen 1 week en 2 dagen voor workshops: 50 % van de overgekomen prijs incl. btw (aan 21% btw)
 • tussen 1 week en 2 dagen voor café privé: €500 van de overgekomen voorschot incl. btw (aan 21% btw)
 • tussen 1 week en 2 dagen voor evenementen en feesten : 50% van overeengekomen prijs incl. btw (aan 21% btw)
 • < 2 dagen voor het event: 100 % van de overeengekomen prijs incl. btw (aan 21% btw)
 1. De schadevergoeding geldt m.b.t. de overeengekomen prijs, alsmede extra’s, onverminderd het recht voor Bar bon Evergem  om eventuele hogere schade aan te tonen of om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.
 2. Het door de klant betaalde voorschot wordt alleszins ingehouden als voorschot op de te betalen vergoeding en staat dus los van de extra schadevergoeding.
 3. Bar bon Evergem kan zonder enige schadevergoeding de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en elke andere wijziging aan de juridische of financiële toestand van de klant. Bij verlies van kredietwaardigheid (bv. faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, staat van vereffening, schuldenregeling, e.d.m. of de dreiging hiermee) worden tevens alle nog niet vervallen facturen opeisbaar.

Artikel 08 – Facturatie & Betaling

 1. De klant aanvaardt een geldige factuur te kunnen ontvangen zowel per post als per mail.
 2. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen op rekening van Bar bon Evergem en met vermelding van het factuurnummer.
 3. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar tot op de datum van volledige betaling. Bovendien zal, zonder ingebrekestelling van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 100 euro (excl. btw), onverminderd bijkomende invorderingskosten. 
 4. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-vervallen facturen opeisbaar. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vijftiende dag na de verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst met de klant door Bar bon Evergem  door middel van een loutere kennisgeving bij aangetekend schrijven eenzijdig en buitengerechtelijk worden ontbonden, onverminderd het recht van Bar bon Evergem om schadevergoeding te vorderen. Daarbij heeft Bar bon Evergem ondermeer het recht om de diensten onmiddellijk te staken of stop te zetten.
 5. In de mate de klant enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet naleeft, heeft Bar bon Evergem het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.
 6. Eventuele klachten m.b.t. de facturatie dienen de zetel van Bar bon Evergem te bereiken binnen de zeven werkdagen na factuurdatum en dit bij aangetekend schrijven.
 7. De door de klant verrichte betalingen worden in mindering gebracht van de oudste openstaande facturen. De klant verbindt er zich toe – zolang één of meerdere facturen openstaan – op eerste verzoek van Bar bon Evergem  een zekerheid te stellen voor de betaling van voormelde facturen en dit in de door Bar bon gewenste financiële vorm.

Artikel 09 – Definitief aantal personen

 1. Het definitieve aantal personen kan tot 2 dagen voor het event door de klant worden gewijzigd en dit via mail op info@barbon.be met tegenbevestiging per mail van Bar bon. Bar bon zal in voorkomend geval de kostprijs voor de reservatie van extra personen bijkomend aanrekenen aan de klant.
 2. Indien op het evenement het aantal aanwezige mensen meer dan 2 minder is dan het aantal doorgegeven aan Bar bon zal het gereserveerde aantal aangerekend worden, met een min. van 2 volwassenen.
 3. Indien op het evenement meer gasten opdagen dan het aantal doorgegeven aan Bar bon, zal de kostprijs voor de extra gasten aangerekend worden aan de klant.
 4. Minimum aantal personen
 • Happy flower room: min. 6 volwassenen tot 15 personen (incl. kinderen)
 • Workshops in Bar bon op openingsuren: min 6 volwassenen tot max 10 personen
 • Workshops in Bar bon op aangegeven dagen: min 10 volwassenen tot max personen te bespreken
 • Café privé in Bar bon: min 20 volwassenen tot max 90 personen
 • Feesten of evenementen: min 50 volwassenen tot max 90 personen

Artikel 11 – Zaalaankleding, Decoratie & Tijdsplanning

 1. Bar bon Evergem  voorziet een basis decoratie van enkele kaarsen, bloemen en sfeerverlichting:
 • Extra decoratie is te bespreken, mits meerprijs.
 1. Indien de klant zelf decoratie wenst te voorzien, dient Bar bon Evergem  een gedetailleerd plan te ontvangen, waarop staat aangegeven welke materialen gebruikt zullen worden en op welke manier deze geïnstalleerd zullen worden. Na het evenement dient alle decoratie verwijderd te worden en dient de zaal of tuin in originele staat achtergelaten te worden. De klant is verantwoordelijk voor alle toegebrachte schade aan Bar bon Evergem .
 2. Het is niet toegestaan materialen aan muren, plafonds, vloeren te bevestigen, waarbij enige beschadiging aan het gebouw optreedt (bv. boren, nagels, schroeven, putten, …). Het gebruik van confetti en dergelijke feestmaterialen zijn niet toegelaten zonder toestemming van Bar bon Evergem. Een meerprijs voor opkuis kan in zulk geval aangerekend worden.
 3. Bij evenementen dient de klant steeds voorafgaandelijk een gedetailleerde planning voor te leggen inhoudende de geplande activiteiten, waarna Bar bon Evergem  schriftelijk per mail bevestigt wat op het evenement kan toegepast worden.
 4. Ten laatste 15 dagen voor de aanvang van het evenement dient de klant o.a. de tafelindeling, indien van toepassing, en andere praktische afspraken aan Bar bon te bezorgen per mail (info@barbon.be), met ontvangstbevestiging van Bar bon Evergem  of per aangetekende post met ontvangstbewijs.
 5. Tijdsplanningen dienen eveneens 15 dagen vooraf te worden besproken en bevestigd. (bijv. speeches, voorstellingen, etc.). Indien zich wijzigingen voordoen omtrent de gemaakte praktische afspraken (o.m. over de zaalaankleding en tijdsplanning) die afwijken van de reservering en niet ten laatste 15 dagen op voorhand schriftelijk per mail worden doorgegeven en bevestigd, kan Bar bon indien nodig een bijkomende afrekening overmaken aan de klant voor de aangebrachte wijzigingen.
 6. Om een vlotte organisatie te kunnen waarborgen, vragen we de klant zich te houden aan de gemaakte afspraken en tijdsplanning.

Artikel 12 – Entertainment

 1. Bar bon Evergem  voorziet, tenzij anders aangegeven, in een basisinstallatie voor (achtergrond)muziek dewelke is inbegrepen in de prijs.
 2. Elke vorm van entertainment dient vooraf besproken te worden met Bar bon Evergem .
 3. De klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen veroorzaakt door het niet naleven van de huisregels. Bij vaststelling van geluidsoverlast door de politie zal de klant hiervoor de verantwoordelijkheid dragen.
 4. De klant dient Bar bon Evergem te vrijwaren voor alle schade aan de aangeleverde installaties dewelke door zijn eigen toedoen of deze van zijn gasten wordt aangericht.

Artikel 13 – Rookverbod

Naar wettelijke bepaling geldt, behoudens in de daartoe bestemde ruimtes, een algemeen rookverbod in Bar bon. Dit dient door de klant en zijn gasten gerespecteerd te worden, bij gebreke waaraan de hieruit voortvloeiende eventuele boetes en sancties te zijnen laste vallen. Bar bon Evergem  houdt zich eveneens het recht voor om bij de niet-naleving van het rookverbod de overtreders uit het pand te verwijderen, eventueel met hulp van de hiertoe bevoegde openbare ambten. Gelieve geen peuken in de tuin of de omgeving van onze zaak achter te laten. De nodige asbakken worden hiervoor voorzien. Vraag er gerust naar.

Artikel 14 – Veroorzaakte schade & Vrijwaring

 1. De klant is aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het gebouw, tuin, terras en alle binnen of buiten het gebouw aanwezige goederen ingevolge fouten of onvoorzichtigheden begaan door hemzelf, zijn gasten en elke andere persoon die voor, na of tijdens het evenement aanwezig is of voor zijn rekening werkt.  Bar bon Evergem is evenmin verantwoordelijk voor diefstal, brand en ongevallen die zich zouden voordoen op de parking, in het gebouw of vestiaire, tuin en terras.
 2. Partijen komen bovendien overeen dat Bar bon Evergem ontslaan is van iedere verantwoordelijkheid voor o.m. schade aan en/of diefstal, verdwijning of beschadiging van voertuigen die zich op of rond de bar bevinden en de hierin aanwezige voorwerpen, dusdanige materiële of lichamelijke schade toegebracht aan cliënteel of derden door toedoen van zichzelf, gasten, elke andere persoon die voor, na of tijdens het evenement aanwezig is of voor zijn rekening werkt, of door derden.
 3. Verdwenen leeggoed, bestek, bloemen, decorstukken en andere materialen die eigendom zijn van Bar bon Evergem  zullen eveneens aangerekend worden aan de klant.
 4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is Bar bon Evergem tevens niet verantwoordelijk voor de materialen en producten die de klant zelf meebrengt. De klant dient zelf een eventuele verzekering te sluiten voor de materialen en producten die hij zelf meebrengt.
 5. De klant dient Bar bon Evergem  te vrijwaren voor alle schade die ten gevolge van (geluid)hinder wordt veroorzaakt en aanvaardt het recht van laatstgenoemde om in te grijpen wanneer de wettelijk toegestane geluidsnormen worden overschreden.Bar bon Evergem heeft hierbij de mogelijkheid het evenement stil te leggen zonder dat zij kan worden veroordeeld tot vergoeding van enige schade.
 6. De klant staat als enige in voor de kosten en het regelen van de auteurs- en naburige rechten met de relevante beheersvennootschappen (bv.: SABAM bij live band), en zal Bar bon Evergem integraal vrijwaren voor alle claims van derde partijen in dit verband.

Artikel 15 – Overmacht

In geval van onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden. Bar bon Evergem zal de klant zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtssituatie. In geval van overmacht wordt Bar bon Evergem  ontslagen van haar aansprakelijkheid voor het niet uitvoeren van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Onder overmacht wordt onder andere begrepen: iedere gebeurtenis waar Bar bon Evergem redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot: ongevallen, stakingen, lock-outs, opstanden, oorlog, gebrek aan vervoersmiddelen, brand en breuk van machines, uitval van systemen, niet verschijnen van de helft van de noodzakelijke werknemers…

Artikel 16 – Bezoedeling

In geen geval mag het doel van het evenement zoals afgesproken werd met Bar bon Evergem , door de klant eenzijdig worden gewijzigd. De klant verbindt er zich toe het imago van Bar bon Evergem te vrijwaren van elke mogelijke bezoedeling, zoals (niet-limitatieve opsomming): geluidshinder, vandalisme, ruzies en
dergelijke. De klant zal aan Bar bon Evergem een schadevergoeding dienen te betalen ingeval een bezoedeling van welke aard dan ook het imago van Bar bon Evergem schaadt. Deze schadevergoeding zal door Bar bon worden begroot cfr. de door haar geleden schade.

Artikel 17 – Copyright

Voor elk gebruik van de naam Bar bon of van de verbonden exploitatienamen, fotomateriaal dat behoort aan Bar bon Evergem, het logo van Bar bon of het handelsmerk, moet vooraf schriftelijke toestemming verkregen zijn van Bar bon Evergem. Indien er tijdens een evenement opnames gemaakt zullen worden, dientBar bon Evergem hiervan op de hoogte gesteld te worden. 

Artikel 18 – Verzekeringen

 1. Brandverzekering – Bar bon Evergem beschikt over een brandverzekering conform de wetgeving voor de locatie.
 2. Indien een feest of evenement wordt georganiseerd dat door zijn aard een verhoogd risico op ongevallen of schade inhoudt opzichtens een regulier feest of evenement (zoals een trouwfeest, een personeelsfeest…), dient de klant zelf in te staan voor het sluiten van de nodige verzekeringen ter dekking van de risico’s.
 3. De klant dient Bar bon Evergem te vrijwaren voor alle risico’s en schade die kunnen ontstaan tijdens het evenement of feest. Voorbeelden van verzekeringen door de klant te sluiten zijn: ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, contractuele aansprakelijkheidsverzekering…
 4. Bar bon Evergem  beschikt over de reguliere BA-Uitbating.

Artikel 19 – Nietigheid bepalingen

Indien één van onderhavige Algemene Voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere voorwaarden niettemin onverkort van kracht. De klant en Bar bon Evergem  zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.Bar bonEvergem behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijde te kunnen wijzigen of actualiseren, zonder enige voorafgaande berichtgeving.

Artikel 20 – Betwisting

 1. Elke wijziging na bevestiging van de offerte dient schriftelijk per mail aan ons doorgegeven te worden via mail, met een tegenbericht van Bar bon Evergem. Mondelinge afspraken kunnen geen verbintenis tot stand brengen.
 2. Eventuele klachten m.b.t. het evenement dienen aangetekend geformuleerd worden binnen een vervaltermijn van 7 dagen na datum van het evenement. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, geven de klant niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens Bar bon Evergem op te schorten, noch het recht om de bestelling te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van Bar bon Evergem  in elk geval de prijs van de dienst niet overschrijden en heeft Bar bon de keuze om indien mogelijk de gebrekkige of niet-conforme dienst aan te passen, of om de klant te vergoeden voor de door hem geleden directe schade (beperkt tot maximaal de prijs van de desbetreffend kostprijs van de dienst).
 3. Elke betwisting van een overeenkomst met Bar bon Evergem  wordt beheerst door de Belgische wetgeving waarbij uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement GENT (Evergem)  bevoegd zijn om de geschillen te beslechten, ongeacht de aard en plaats van uitvoering van de overeenkomst.